Stručně o personálním fondu

Sestry a bratři, vážení přátelé, stále častěji se objevují otázky, jak je to s Personálním fondem v naší církvi. Tento článek, rubrika na našich stránkách, chce podat základní informace o Personálním fondu.

Vyjímáme ze Statutu Personálního fondu: „Personální fond zajišťuje finance na mzdy odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů dle obecně platných právních předpisů,....“ (Statut PF Čl. 1. 4.). Jinými slovy, personální fond slouží jako doplnění peněz na mzdu farářek a farářů. Druhou a větší část mzdy zatím přispívá Ministerstvo kultury ČR. Přesněji, bylo to tak, že Ministerstvo kultury dotovalo přibližně 80% mzdy duchovního a dvacet procent šlo z Personálního fondu, na který se skládáme. Mluvím zde záměrně v minulém čase, neboť pravidla se dnes v souvislosti s odlukou církví od státu mění, respektive stát bude rok od roku přispívat méně.

Jak jsou prostředky Personálního fondu dnes děleny?

80% výběru jde na platy kazatelů;

 5% na solidární prostředky;

 15% je rezerva.


Personální fond má i svou Správní radu, která má řadu úkolů:

shromažďuje prostřednictvím ÚCK informace pro výpočet nákladů na mzdy zaměstnanců povšechného sboru v daném roce a na jejich základě navrhuje výši odvodů do Personálního fondu,

kontroluje provádění odvodů do Personálního fondu,

navrhuje způsoby uložení a zhodnocení prostředků Personálního fondu, atd.

pravidelně informuje prostřednictvím ÚCK církevní sbory o stavu Personálního fondu a o použití prostředků v něm shromážděných,

navrhuje rozdělení příspěvků z prostředků shromážděných sbírkou solidarity sborů

navrhuje personální a mzdová opatření.


Ještě důležitá otázka: kdo o tom rozhoduje?


Pro ověření, respektive pro doplnění údajů, neváhejte zavírat na stránky Správní rady Personálního fondu zde: http://srpf.evangnet.cz/

Obecné informace jsou také v Církevních řádech, klikněte, prosím, zde: http://www.evangnet.cz/cce/czr/spf.html


Ladislav Havelka