80.let Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě

Dne 20.října 2002 si evangelický sbor ve Vysokém Mýtě připomněl 80.výročí sborové samostatnosti. Evangelíci ve Vysokém Mýte se schází k pravidelným nedělním bohoslužbám již od roku 1895, kdy byl založen Spolek pro zřízení evangelického reformovaného sboru ve Vysokém Mýtě. Bratři a sestry se scházeli každou neděli ráno i odpoledne..Jednou za měsíc měl být pozván k vykonání služeb Božích některý z farářů okolních evangelických sborů.. Bratří však sami pracovali s velikou pílí a nasazením. Zavedli nedělní školu a cvičení zpěvu.

Nezapomínali ani na své sousedy, společenský život ve městě. Již od počátku žádali městkou radu o evangelického učitele, byli účastni znovuotevření katolického kostela sv. Vavřince, jejich gratulační dopis je naplněn citáty z Písma a upřímnou vírou. Bratří ale nemlčeli ani k případným nepravostem v jejich sousedství.

Touha po životě z evangelia, po formování vyznání jejich víry je provází rok od roku. Výroční zprávy vycházející tiskem, alespoň ty dochované, jsou prodchnuty vroucí touhou po upřímném sborovém společenství, vyjádřeno za všechny zprávou za rok 1900-1901, kdy dlouze rozvažují nad smyslem svaté Večeře Páně. Nad upřímným přijímáním chleba a vína bez náznaku zřejmě běžné lidové pověrečnosti, mylného názoru, že účast na svaté Večeři Páně o svátcích je dostačující na dlouhé období, ve kterém o mně bratří a sestry ve sboru zase dlouho neuslyší…

Své předsevzetí založit vlastní sbor nakonec dovedou bratři a sestry do konce v roce 1922. Cituji ze sborové kroniky: "Dne 5.února 1922 usneslo se shromáždění údů kazatelské stanice, aby staršovstvo neprodleně zařídilo co jest potřebí ku dosažení samostatného sboru." V žádosti všichni členové kazatelské stanice "svými podpisy potvrdili, že si přejí samostatného farního sboru a zavázali se, že chtějí určitým ročním platem ku vydržování příštího faráře přispívati." Sbor byl potvrzen úředním listem ze dne 26. října 1922.

V počátcích (od roku 1895) se Vysokomýtští evangelíci scházeli v horní místnosti v přestavěném domě Pana Adolfa Němce, rolníka na "Pohřebě"č.46." Později byli nuceni uvažovat o stavbě vlastní modlitebny, na kterou ale nebylo dost financí. Nakonec sbor odkoupil rozestavený dům Pana F. Kulhánka, a upravil jej na modlitebnu. Dnešní kostel na rohu ulic Javornického a Českých bratří. V roce 1938 došlo k přestavbě a rozšíření o faru, kde ve spodní části naleznete velký sál, kancelář , sborovou kuchyňku a další místnost pro nedělní školu.

Sbor od svého počátku je místem, kde se schází lidé, kteří nalezli smysl a cíl svého života. Naději, lásku a jistotu, která trvá po celá staletí, která je pevná a spolehlivá stejně jako Hospodin, Stvořitel celého světa. Lásku, která k nám přišla v Ježíši Kristu Božím Synu. Věří, že smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista jsme všichni pozvání změnit své životy, upnout je k jediné jistotě a naději.

Kostel Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě je místem, kam rodiče přinášejí své děti ke křtu, později je přivádějí k poznání víry. Místem kde si mladí snoubenci slibují lásku a věrnost po celý život před lidmi i před Bohem. Místem kam přichází lidé poděkovat za život svých zesnulých.

Místem otevřených dveří - společenství lidí, kteří i Vás zvou k jistotě víry, Boží lásky a naděje.

 

Mgr. Leoš Mach, farář ČCE