Velikonoce 2018

Dopis ke stažení

Cestou se učedníků ptal: "Za koho mě lidé pokládají?" 28 Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků." 29 Zeptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš." 30 I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. 31 A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. 32 A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. 33 On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!" 34 Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. 35 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej." (Marek 8, 27-36)Přátelé v Kristu, za koho pokládáme Ježíše? Otázka na tělo, otázka také na nás. Kým pro mě je Ježíš? Odpovědi se právě mohou lišit: je to jeden z mnoha proroků, je to ten starý Eliáš, dobrý učitel, nebo to je někdo víc? Petr, mluvčí učedníků, řekl: Ty jsi Mesiáš! No výborně! Zatleskáme, Petr to řekl za nás.

Jenže jak člověk rozumí Mesiáši? Co znamená? V prvním století ho Židé často chápali jako chrabrého bojovníka, měli jej za davidovského vůdce, osvoboditele z područí nenáviděného Říma. To je jako bychom očekávali osvobození od nějakého vůdce, ze spárů Sovětského svazu za minulé doby, někoho, kdo vyvede sovětská vojska nejen z Vysokého Mýta, ale i z dalších částí země. Vypadá to, že Ježíš chtěl tomuto výkladu zabránit. Uvědomuje si, že toto není jeho úkol, ujmout se přímo politické moci, zařídit převrat atd. Nařizuje, aby o tom nemluvili.

Petr řekl naprostou pravdu, krásné vyznání Ty jsi Mesiáš. Ale když čteme dále, jako my dnes, tak zjistíme, že Ježíš svým posláním a mesiášstvím myslel něco naprosto jiného. Řekl to trochu zaobaleně, že Syn člověka musí být zavržen od starších, musí trpět, být zabit a pak vstát. A Petr ho právě v tenhle okamžik vezme stranou a začne ho kárat. To se nemůže stát, Pane! Jaksi Petr na tuto pohoršující odpověď nebyl připraven, nerozuměl Ježíšovu mesiášství. Petr měl asi s Mesiášem jiné plány. Tak si vezměme nebo položme si otázku, jaký bychom chtěli, aby vlastně ten náš Ježíš - Mesiáš byl? Jak by se to rozcházelo s jeho programem? Vlastně on tady mluví o sebezničení. To se nemůže stát! To chceš všechno zahodit? Takhle jsme si Mesiáše nepředstavovali. Tohle se Ti, Pane, nemůže stát!

Sestry a bratři, nevím, jak vy, ale já ho docela chápu. Sotva něco tuze pěkného začalo, tak ten náš Pán mluví o trpkém konci, soudu a popravišti. Jenže evangelista přesně tohle chce rozkrýt už zde. Nevkládejme marné, prvoplánové naděje do Ježíše, jeho cesta je nádherná, ale krátká a šokující, skandální. Ježíš je v první řadě trpící Mesiáš. Není to triumfující davidovský král, je to pokorný Kristus, který projde i potupou. Jeho cesta se skončí v Jeruzalémě na kříži. Lidsky vzato je to konec. Od toho se odráží i následování jeho učedníků a následování naše.

Kdo chce mít křesťanství jako výtah k moci, respektive k rychlým řešením, tak ten sleduje špatnou stopu. Kdo chce vidět v Ježíši pouze učitele, tak také zůstává řekněme na půl cesty. Ježíš nepřišel pro sbírání vavřínů, focení se na stupních vítězů, jeho cesta je mnohem hlubší, ale i temnější, byť sám ukázal jiným, že život je s Bohem úžasný a světlý. Zaslíbení je naprosto báječné, Boží království, Ježíš ukázal, že v něm je naděje světa, ukázal na evangelium. JENŽE, je tu velké jenže. On ve světle Božího království pomohl druhým, ale sám sebe z kříže nesejmul. Dotýkáme se největšího paradoxu křesťanství. Je to oběť pro druhé, která se tak nesnadno chápe. Oběť Ježíšova Kristovo sebevydání.

Sestry a bratři, smysl se nám objasní, když pochopíme, že jeho mesiášství, spasitelství je trvalé, nejen pro určitý dějinný okamžik, nejen z konkrétního politického průšvihu. Týká se celé existence člověka.

V životě přece občas potřebujeme vytáhnout i z těch největších propastí a hlubin bezedných. Bůh, dozvídáme se z velikonočního dění, sestupuje v Kristu i do těch největších hloubek, do největších úzkostí, rámovaných utrpením, zradou a opuštěností. Právě, aby námi ukázal cestu. Zde se to nekončí, jde to dál.... Jsem s vámi i po té smrti, ve vzkříšení. V tom je význam Kristův, nic není ztraceno i přes tu nejhorší prohru. Boží království je s vámi dále, i přes lidské prohry. Bůh má delší dech než nejlepší maratonský závodník. Co by se stalo, kdyby Ježíš změnil svůj plán a nastoupil by cestu striktně politickou? Kdyby se stal novým Davidem? Patrně by dříve nebo později skončil. Možná by to dávalo učedníkům v tento moment větší smysl, ale to je tak všechno. Vlastně by to znamenalo podlehnutí pokušení, známe pokušení moci, i s tím za Ježíšem přišel Satan. Proto teď Petra odbyl slovy: Jdi mi z cesty, Satane. Petr se mu na moment stal Pokušitelem.

Zcela nenáhodně a příznačně přichází po tomto oddílek o následování. Naše učednictví je pod toto následování postaveno. Křesťan, následovník Kristův vlastně světsky ani nemůže vyhrávat. Jedině asi tak, když se prosadí dobrá věc, věc, která odpovídá Božímu království: láska, odpuštění, uzdravení, návštěva nemocných, sklíčených, vězněných, trpících. Vždyť Ježíš zvěstuje osvobodivou zvěst, že Bůh nás má rád a cokoliv se děje v jeho jménu, tak přetrvá. V tom tkví také štěstí a smysl života.

Přátelé v Kristu, to mesiášství můžeme vyjádřit i takto: Máme naději i přes to utrpení. Máme naději pro ostatní, pro celý svět. Máme naději, protože Ježíš nás už ve všem předešel a dopadl (v Božích očích) dobře, ba nejlépe.


LH

Oslovení staršovstva:


Sestry a bratři, přátelé,

zveme vás všechny na letošní Velikonoce. Na 25. 3. je také plánované sborové shromáždění. Budeme mluvit o záležitostech sboru, a také o výhledu na další léta. Samozřejmě v plánu jsou i obvyklé věcí, jako je zhodnocení minulého roku a hospodaření sboru. Neváhejte přicházet se svými podněty a diskutovat o nich. Přijměte tedy pozvání na Květnou neděli, na kterou je plánované sborové shromáždění, i na všechna další sváteční setkání. Požehnané Velikonoce přejeme všem.
Za staršovstvo Ladislav Havelka